ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ MIRUS " ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣ.414/2024 – ΑΔΑ: 62ΞΦ46907Θ-Χ62

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ MIRUS "
ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣ.414/2024
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 08:46:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΞΦ46907Θ-Χ62
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου