ΧΕ-441 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4, Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ.Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2,Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ.Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8, Ν.4999/202C.A 21 (175.7), C. Β ’21 (191.9),R. A 21 (1.19), R. B 21 (2.8), R Γ’ 21 (1.11), R. Δ’ 21 (3.27) – ΑΔΑ: 62ΜΖ46907Θ-36Υ

Θέμα: ΧΕ-441 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4, Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ.Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2,Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ.Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8, Ν.4999/202C.A 21 (175.7), C. Β ’21 (191.9),R. A 21 (1.19), R. B 21 (2.8), R Γ’ 21 (1.11), R. Δ’ 21 (3.27)
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 15:08:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΜΖ46907Θ-36Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου