ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2024 Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΡΑΜΜΑΤΑ» (CPV: 33141126-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.735,72€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 95.751,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: 62ΗΚ46907Θ-ΡΝ7

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2024
Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΡΑΜΜΑΤΑ»
(CPV: 33141126-9)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.735,72€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 95.751,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 13:00:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΗΚ46907Θ-ΡΝ7
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου