«1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ OTESUS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET, 2. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΔΑ: 62ΦΧ46907Θ-ΛΡΟ

Θέμα: «1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ OTESUS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET, 2. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 14:36:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΦΧ46907Θ-ΛΡΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου