ΧΕ-348 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CBA 2022 (9047.6), R Α’ 2022 (357.89), RΒ’ 2022 (862.78) , CB B 2022 (8010.49),R Γ’ 2022 (543.85),R Δ 2022 (995.75) – ΑΔΑ: 61ΩΖ46907Θ-ΩΥΑ

Θέμα: ΧΕ-348 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CBA 2022 (9047.6), R Α’ 2022 (357.89), RΒ’ 2022 (862.78) , CB B 2022 (8010.49),R Γ’ 2022 (543.85),R Δ 2022 (995.75)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΩΖ46907Θ-ΩΥΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου