ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ"ΤΡΙΒΛΙΑ" ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – ΑΔΑ: 60ΛΡ46907Θ-ΨΨΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ"ΤΡΙΒΛΙΑ"
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/02/2024 11:16:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΛΡ46907Θ-ΨΨΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου