ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : "ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ POLARIS 600/200 ΜΕ S/N : ASJL-0403 TOY KAT/TH DRAEGER TΩΝ ΧΕΙΡ/ΩΝ " – ΑΔΑ: 60ΚΜ46907Θ-Ο1Γ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :
"ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ POLARIS 600/200 ΜΕ S/N : ASJL-0403 TOY KAT/TH DRAEGER TΩΝ ΧΕΙΡ/ΩΝ "
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 08:06:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΚΜ46907Θ-Ο1Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου