ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022′ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ’ ΝΠΔΔ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ- Γ.Ν.Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΥΜΗΣ" ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.1500/2023 – ΑΔΑ: 60ΔΘ46907Θ-Ρ0Γ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022′ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ’ ΝΠΔΔ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ- Γ.Ν.Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΥΜΗΣ" ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.1500/2023
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/02/2024 13:32:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΘ46907Θ-Ρ0Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου