ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3 ΜΗΝΕΣ – ΑΔΑ: ΡΨ9Ν46907Θ-ΩΧ3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3 ΜΗΝΕΣ
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 14:07:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨ9Ν46907Θ-ΩΧ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου