ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ " (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) . ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1864/2023 3003/2023) – ΑΔΑ: ΡΩΛΞ46907Θ-ΔΣ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
" ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ " (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) . ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1864/2023 3003/2023)
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 13:47:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΛΞ46907Θ-ΔΣ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου