ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-( ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ" – ΑΔΑ: ΡΚΙΜ46907Θ-ΨΝ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-( ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ"
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2024 14:03:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚΙΜ46907Θ-ΨΝ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου