ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1820/2023,3004/23) – ΑΔΑ: ΡΕΩΟ46907Θ-5ΑΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1820/2023,3004/23)
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 12:23:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕΩΟ46907Θ-5ΑΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου