ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3 ΜΗΝΕΣ – ΑΔΑ: Ρ7ΤΑ46907Θ-ΠΡΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3 ΜΗΝΕΣ
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 14:09:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΤΑ46907Θ-ΠΡΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου