ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 3187/2023) – ΑΔΑ: ΨΖΚΨ46907Θ-ΧΚΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 3187/2023)
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 11:39:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΚΨ46907Θ-ΧΚΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου