ΧΕ-103 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 290/2023 – ΑΔΑ: ΨΖ6Ζ46907Θ-ΨΨΩ

Θέμα: ΧΕ-103 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 290/2023
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 07:51:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ6Ζ46907Θ-ΨΨΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου