ΧΕ-83 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1180/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2300/2023 ) – ΑΔΑ: ΨΣΓΓ46907Θ-Ν0Ο

Θέμα: ΧΕ-83 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1180/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2300/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 15:32:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΓΓ46907Θ-Ν0Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου