ΧΕ-110 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2023 – ΑΔΑ: ΨΡΘΩ46907Θ-ΜΒΧ

Θέμα: ΧΕ-110 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2023
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 07:52:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΘΩ46907Θ-ΜΒΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου