ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟ – ΑΔΑ: ΨΨΧΞ46907Θ-ΦΦΕ

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 08:25:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΧΞ46907Θ-ΦΦΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου