ΧΕ-33 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ" ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2273/2023 ) – ΑΔΑ: ΨΛΙΓ46907Θ-5Λ3

Θέμα: ΧΕ-33 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ" ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2273/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 13:42:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΙΓ46907Θ-5Λ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου