ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ& ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΠΡΟΗΓ. Δ 1108/23,2999/2023) – ΑΔΑ: ΨΛΑΦ46907Θ-ΠΝΩ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ& ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΠΡΟΗΓ. Δ 1108/23,2999/2023)
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 09:38:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΑΦ46907Θ-ΠΝΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου