ΧΕ-128 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΙΤΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΚ2Ω46907Θ-ΕΛΖ

Θέμα: ΧΕ-128 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΙΤΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 15:14:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ2Ω46907Θ-ΕΛΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου