ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2ΣΤΑΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΣΥΣΤΗΜΑ VAC -ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ "3438/22, 419/23 – ΑΔΑ: ΨΙΖΗ46907Θ-ΙΣΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2ΣΤΑΔΙΩΝ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΣΥΣΤΗΜΑ VAC -ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ "3438/22, 419/23
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 12:26:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΖΗ46907Θ-ΙΣΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου