Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29252/29-12-2023 απόφαση Διοικητη Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2024 έως 30-06-2024 με ημ/νια απόδοσης 31-07-2024 στο όνομα της υπόλογου ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΑΔΑ: ΨΗΦ446907Θ-ΦΚ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29252/29-12-2023 απόφαση Διοικητη Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2024 έως 30-06-2024
με ημ/νια απόδοσης 31-07-2024 στο όνομα της υπόλογου ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2024 11:11:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΦ446907Θ-ΦΚ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου