ΧΕ-2 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2024 – ΑΔΑ: ΨΙΕΓ46907Θ-ΖΘΒ

Θέμα: ΧΕ-2 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2024
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2024 07:29:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΕΓ46907Θ-ΖΘΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου