ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΓΞΗ46907Θ-Λ5Χ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 05/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2024 14:14:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΞΗ46907Θ-Λ5Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου