ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΧ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ. 1833/2023 – ΑΔΑ: ΨΔΓΙ46907Θ-ΕΙΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΧ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ. 1833/2023
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 14:39:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΓΙ46907Θ-ΕΙΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου