ΧΕ-106 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2281/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΤ546907Θ-ΩΟΑ

Θέμα: ΧΕ-106 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2281/2023
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 07:51:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΤ546907Θ-ΩΟΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου