ΧΕ-100 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ , ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΕΤΙΚΕΤΕΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2266/2023 ) – ΑΔΑ: ΨΧ7Ρ46907Θ-ΤΓΨ

Θέμα: ΧΕ-100 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ , ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΕΤΙΚΕΤΕΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2266/2023 )
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 07:48:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ7Ρ46907Θ-ΤΓΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου