ΧΕ-41 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 6 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2151/2023 )) – ΑΔΑ: Ψ9ΙΤ46907Θ-126

Θέμα: ΧΕ-41 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 6 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2151/2023 ))
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 07:35:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΤ46907Θ-126
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου