ΧΕ-141 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 – ΑΔΑ: Ψ99Λ46907Θ-ΛΞ5

Θέμα: ΧΕ-141 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 15:15:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ99Λ46907Θ-ΛΞ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου