ΧΕ-44 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2277/2023 ) – ΑΔΑ: Ψ8ΟΤ46907Θ-3ΧΛ

Θέμα: ΧΕ-44 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2277/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 07:51:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΟΤ46907Θ-3ΧΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου