ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ – ΑΔΑ: Ψ88Ο46907Θ-112

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 14:46:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ88Ο46907Θ-112
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου