ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: Ψ7ΛΟ46907Θ-Υ7Δ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/01/2024 13:18:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΛΟ46907Θ-Υ7Δ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου