ΧΕ-94 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2249/2023 ) – ΑΔΑ: Ψ70Ψ46907Θ-Ε1Δ

Θέμα: ΧΕ-94 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2249/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 15:33:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ70Ψ46907Θ-Ε1Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου