ΧΕ-79 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1984/2023 & ΧΕ 2301/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2302/2023 ) – ΑΔΑ: Ψ5ΚΓ46907Θ-ΞΑΞ

Θέμα: ΧΕ-79 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1984/2023 & ΧΕ 2301/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2302/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 15:32:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΚΓ46907Θ-ΞΑΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου