ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: Ψ2ΑΤ46907Θ-ΜΔΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 11:03:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΑΤ46907Θ-ΜΔΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου