ΧΕ-127 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 27821/14-12-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΑΔΑ: Ψ1ΠΦ46907Θ-73Ψ

Θέμα: ΧΕ-127 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 27821/14-12-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 15:14:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΦ46907Θ-73Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου