ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.Κ – ΑΔΑ: Ψ0ΟΣ46907Θ-Φ2Ν

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.Κ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 09:59:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΟΣ46907Θ-Φ2Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου