ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΑΔΑ: 9ΞΟΛ46907Θ-Α2Ζ

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ημερομηνία: 23/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2024 09:56:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΟΛ46907Θ-Α2Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου