Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.24/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 594/2023 – ΑΔΑ: 9Ρ4246907Θ-ΨΛΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.24/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 594/2023
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2024 11:38:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ4246907Θ-ΨΛΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου