ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ , ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ , ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΤΛ (1131/2023) – ΑΔΑ: 9ΨΩΓ46907Θ-Λ2Λ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ , ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ , ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΤΛ (1131/2023)
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 11:28:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΩΓ46907Θ-Λ2Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου