Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΨΦΔ46907Θ-Ρ8Ε

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 09:16:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΦΔ46907Θ-Ρ8Ε
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου