ΧΕ-86 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2268/2023 ) – ΑΔΑ: 9Π0Σ46907Θ-ΖΜ6

Θέμα: ΧΕ-86 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2268/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:20:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π0Σ46907Θ-ΖΜ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου