ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (2072/2023) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΑΔΑ: 9ΛΞΚ46907Θ-ΡΚΑ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (2072/2023) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2024 12:19:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΞΚ46907Θ-ΡΚΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου