ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ" ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1773/2023 3002/2023) – ΑΔΑ: 9ΙΗ946907Θ-ΥΙ5

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ" ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1773/2023 3002/2023)
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 11:42:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΗ946907Θ-ΥΙ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου