ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1511/2023 – ΑΔΑ: 9ΙΑ946907Θ-8ΔΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1511/2023
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 12:42:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΑ946907Θ-8ΔΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου