ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 02/2024 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» CPV: 79713000-5, συνολικής προϋπολογιζόμενηςδαπάνης 403.266,84€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 500.050,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 9Α4Ι46907Θ-Χ5Φ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 02/2024
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών:
«ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» CPV: 79713000-5, συνολικής
προϋπολογιζόμενηςδαπάνης 403.266,84€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 500.050,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 22/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2024 14:26:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α4Ι46907Θ-Χ5Φ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου