ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΣΤΑΤΙΜ 5000 S ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1486/23 – ΑΔΑ: 6Ζ4Μ46907Θ-Χ0Β

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΣΤΑΤΙΜ 5000 S ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1486/23
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:59:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ4Μ46907Θ-Χ0Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου