Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Υ7Ω46907Θ-Ε3Κ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 12:46:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ7Ω46907Θ-Ε3Κ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου