Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29252/29-12-2023 απόφασης Διοικητή Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2024 έως 30-06-2024 με ημ/νια απόδοσης 31-07-2024 στο όνομα του υπόλογου ΡΟΓΚΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. – ΑΔΑ: 6Β5146907Θ-Τ5Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29252/29-12-2023 απόφασης Διοικητή Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2024 έως 30-06-2024
με ημ/νια απόδοσης 31-07-2024 στο όνομα του υπόλογου ΡΟΓΚΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2024 10:30:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β5146907Θ-Τ5Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου